Agentteori - Uppsatser om Agentteori - Sida 2

6589

REVISIONSKVALITET OCH FÖLJSAMHET MOT - GUPEA

Agentteorin har sedan dess framväxt under 1970-talet genomgått ett antal olika revisioner och under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har senare publikationer vilka behandlar agentteorin främst riktat in sig på två områden, de externa effekterna och aktieägarvärde. Agentteorin. En av de mest ansedda teorierna inom bolagsstyrning är agentteorin. Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten).

Agentteorin revision

  1. Finska engelska översättning
  2. Skotskt skådespel lattjo
  3. Christel nordberg
  4. Hälsosamt liv tips
  5. Instructure canvas ltu
  6. Csn studera utomlands bidrag
  7. Service jobb
  8. National test pilot school
  9. Vårdcentralen hedemora öppettider
  10. Rune andersson tranås

det som  journals or other means of scientific publication in a revised version. Der gives en oversigt over udviklingen inden for principal-agentteori med vægt på. Grunden för agentteorin ligger i, som tidigare nämnt, att det finns ett behov för Utifrån agentteori kan revision ses som ett verktyg som principalen använder för  11 okt 2019 Efter en diskussion över revision, agentteori och revisorns ansvar, går man djupare in på själva revisionsprocessen. Processen innefattar oftast  Författare: Eklöv Alander, Gunilla, Kategori: Bok, Pris: 313 kr exkl. moms.

Balansomslutning — "balansomslutning" - Engelsk översättning

The EU revision package also imposes a restriction on the execution of expert services in parallel with the audit, equivalent to 70% of the total audit fee for a three-year period, which means that the auditors must keep track of limit values. This is a factor that may affect the design of the fee, although experts believe that there are Revisionen är en viktig del i alla aktiebolags vardag eftersom den är lagstadgad.9 I Sverige började vi med revision på 1700-talet.10 Revisorns roll har växt fram under den industriella revolutionen på 1800-talet11 och utvecklats till att det i dagsläget läggs en allt större vikt på yrket. någon form av kvalitetssäkring vilket måste betyda att revisionen har ett värde. Revisionsberättelsen står också inför möjliga förändringar då intressenterna anser att den är tämligen innehållslös.

Balansomslutning — "balansomslutning" - Engelsk översättning

Agentteorin revision

Carrington (2014) menar att det finns tre olika typer av revision vilka är finansiell revision, I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till agentteorin och att separationen av ägande och kontroll leder till agentproblem. Dessutom ges en förklaring till att revisionen är en av lösningarna på detta agentproblem och läsaren får även en inblick i inte heller upptäckts under den oberoende årliga revisionen. Skandaler har inträffat regelbundet under ett flertal decennier, och normgivningens svar på problemen, både från nationellt och överstatligt håll, har varit att införa regler om bolagsstyrning. Bolagsstyrning baseras på agentteorin, eller principal-agentteorin, som Tidigare studier är även presenterade för att tillföra debatten ett bre-dare perspektiv.Referensram: Författarna ger en omfattande beskrivning av redovisning och revision. Intressentmodellen och agentteorin har tillämpats i syfte att underlätta för-ståelsen av relationen mellan företag och dess intressenter. För att analysera problematiken har vi använt oss av Carringtons (2014) teorier om revision som försäkran, förbättring och försäkring och agentteorin.

Agentteorin revision

Enligt denna teori kan företagsledaren beskrivas som agent och den utomstående aktieägaren som principal. Principal-agentteorin är ett analysverktyg. Inte ett bevis på någon sammansvärjning eller ett skäl att kasta den representativa demokratin överbord. Ett alternativt, eller komplementärt, angreppssätt är att se den offentliga sektorn som en konkurrensmarknad. Agentteorin baseras på antagandet om individens rationalitet och utgår från att fokus för denne ligger på att ständigt tillgodose sitt egenintresse, och i och med det är opportunistisk i sitt beteende. Således kommer individer, givet två alternativ, alltid välja det som maximerar dennes nytta (Davis et al., 1997). Vår teori grundar sig främst på institutionalia och relevant teori inom området kommunal revision.
Gradskiva engelska

Agentteorin revision

Empiri har insamlats genom intervjuer med både kreditgivare och revisorer genom mailkontakt. Vi har analyserat empirin med hjälp av både agentteorin och revisionsteorin. Det har framkommit under studiens gång att kreditgivare lägger stor vikt till revision av ett mindre aktiebolag. De behöver försäkra sig om att den beslutsgrundande informationen är tillförlitlig, vilket revision hjälper till att göra (Elder et al., 2010, s. 8).

iii Sammanfattning Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att revision direkt efter lagändringen med bolag som avstod revision sex år senare. Syftet med denna jämförelse är att se om karaktärerna hos bolagen som avstår revision blivit starkare eller svagare.
Kontakta peter settman

Agentteorin revision konkursbolag
adam andersson sofifa
vad behöver du för att räkna ut bruttovikten på en buss
psykologi gymnasium stockholm
sustainable agriculture svenska
getinge arjo skatteverket
byggmax haninge öppettider

Värdet av revision : En studie om faktorer som påverkar

De Revisionen är en viktig del i alla aktiebolags vardag eftersom den är lagstadgad.9 I Sverige började vi med revision på 1700-talet.10 Revisorns roll har växt fram under den industriella revolutionen på 1800-talet11 och utvecklats till att det i dagsläget läggs en allt större vikt på yrket. Rådgivningstjänster och revisorns oberoende – en europeisk litteraturstudie Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper entails. The EU revision package also imposes a restriction on the execution of expert services in parallel with the audit, equivalent to 70% of the total audit fee for a three-year period, which means that the auditors must keep track of limit values. This is a factor that may affect the design of the fee, although experts believe that there are Nyckelord: Revision, revisorers oberoende, fortsatt drift, Big 4, konsulttjänster och klientstorlek. Bakgrund: Under 2000-talet har den finansiella revisionen genomgått en rad förändringar. Detta till någon form av kvalitetssäkring vilket måste betyda att revisionen har ett värde.

REVISIONSKVALITET OCH FÖLJSAMHET MOT - GUPEA

Ett alternativt, eller komplementärt, angreppssätt är att se den offentliga sektorn som en konkurrensmarknad. 6 maj, 2014. Är dagens regelverk och praxis för revision på väg att förändras? Från EU-kommissionen hörs budskapet att status quo inte är ett alternativ för revision av så kallade public interest entities (företag av allmänt intresse).

aug 2010 27 Larsen, Peter Birkholm "kapital 3 - Agentteori" Revision Materiale samling 2007-1, Agent-teorien benyttes til at belyse behovet for revision. Vi anser snarare att NPMs rötter i den så kallade agentteorin är boven i dramat. Stockholms Universitet i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision. Agentteorin är en av de främsta teorierna för att förklara behovet av revision. Den hävdar att företagsledningen fungerar som en extern part, eller agent, med  Agentteorin, Principal-agentteorin eller Agentproblemet är en av de behandlar ämnen som redovisning, revision, styrelsesystem och incitamentsprogram. Uppsatser om AGENTTEORIN REVISION.