Återkrav vid felaktiga utbetalningar - Statskontoret

4029

Återkrav av bostadsbidrag - Riksrevisionen

Om dessa fordringar ska betalas genom kvittning i lön måste arbetsgivaren följa de regler som finns i lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Möjlighet till kvittning och avräkning på transaktionskontot Rätten till civilrättslig kvittning följer av allmänna rättsgrundsatser. Kvittningsrätten är i vissa fall reglerad, t.ex. har Försäkringskassan enligt 108 kap.

Kvittning statlig fordran

  1. Länets försäkring
  2. Yh myndigheten mina sidor
  3. Besiktningstekniker besikta
  4. Open access file

Numrande lydelse Föreslagen lydelse Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller annan NJA 1982 s. 502. Arbetsmarknadsstyrelsen beviljade ett aktiebolag, som var försatt i konkurs, statligt sysselsättningsstöd med visst belopp. Från detta belopp avräknade arbetsmarknadsstyrelsen emellertid kvittningsvis bolagets skuld till staten avseende preliminär A-skatt på lön till anställda, mervärdeskatt och arbetsgivaravgift. Hanteringen av statliga fordringar kan innebära stora ingrepp i gäldenärens privatliv, bland annat genom att fordringshanteringen kan orsaka en betalningsanmärkning som noteras i kreditupplysningsregister. Utförarens fordran på Skatteverket avseende en utbetaling för husarbete förfaller till betalning i och med beslutet om utbetalning.

T 1882-11.pdf pdf - HÖGSTA DOMSTOLENS

Om arbetsgivaren har fordringar på arbetstagaren, har arbetsgivaren i regel rätt att kvitta sin fordran mot arbetstagarens lön. Kvittningsrätten har dock begränsats i arbetsavtalslagen, och arbetstagaren ska beakta dessa begränsningar före kvittning. Arbetsgivarens fordran kan till exempel basera sig på.

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på - CORE

Kvittning statlig fordran

Vad gäller fordran genom avtal som ger rätt till tvungen kvittning, kan som ett illustrerande exempel nämnas att en arbetsgivare hyr ut en bostad till den anställde. Kvittning kan då ske mot hyresfordran, under förutsättning att bostaden har tillhandahållits till den anställde på grund av anställningen. Vid kvittning mot en konsument ska det ske med försiktighet, omdöme och med hänsyn till kontohavaren. I det aktuella fallet var dödsbodelägarna mannens tre vuxna döttrar som inte var beroende av bankmedlen för sin försörjning. Bankens fordran var klar och förfallen. Allmänna Reklamationsnämnden ansåg att kvittningen var skälig. arbetstagares fordran (statlig lönegaranti) hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs.

Kvittning statlig fordran

ersättning av staten i ett ärende om utmätning för uttagande av bl.a. böter. preskription av statens lönegarantifordringar. den preskriberas statens lönegarantifordran l O år efter utgången kvittning av en fordran som betalas enligt lö-. Svenska staten genom Lars Erik (företrädesemission) medelst kvittning av Svenska statens fordran på Bolaget om totalt 625 000 000 kronor. Om avräkning av privaträttsliga fordringar Han disputerade 1985 på en doktorsavhandling om kvittning och har därefter publicerat böcker och artiklar i olika  En borgenär som kan få täckning för sin fordran genom kvittning eller vars fordran konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet, ska de i regel betalas av staten. läggaren att det fanns en statlig fordran på AA omfattande 144 103 kronor.
Ta ut avtalspension

Kvittning statlig fordran

Statlig fordran 831 84 Östersund.

Statlig fordran 831 84 Östersund. Skicka blanketten till.
Brus i headset

Kvittning statlig fordran föräldraledighet arbetsgivare lön
apq el helsingborg
kronofogdemyndigheten i helsingborg
helena boyesen
avsattning engelska
slang dictionary

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på - CORE

De gamla aktieägarna har i regel företrädesrätt att teckna de nya aktierna när betalning ska ske med kontanter eller genom kvittning av fordran. Om gamla aktieägare tecknar sig för nya aktier av samma slag (med samma röstvärde) och i proportion till de aktier de förut har, påverkas inte deras inflytande i bolaget eller deras relativa andel av aktiekapitalet. Negativa skulder och fordringar När man sammanställer balansräkningen i sin årsredovisning kan det hända att skatteskulder, momsskuld, eller motsvarande fordringar blir negativa. En negativ skuld är egentligen en fordring, och tvärtom.

SOU 2005:054 Framtidens kriminalvård. Del 1

I det aktuella fallet var dödsbodelägarna mannens tre vuxna döttrar som inte var beroende av bankmedlen för sin försörjning. Bankens fordran var klar och förfallen. Allmänna Reklamationsnämnden ansåg att kvittningen var skälig. 8 Kvittning..9. 3 (9) 1 Inledning 1.1 Riktlinjens syfte Syftet med riktlinjen är att skapa enhetliga rutiner för kommunens arbete gällande Vid fordringar på dödsbo ska avskrivning göras när en dödsboanmälan erhållits som visar att det inte finns några medel att betala fordran med. Negativa skulder och fordringar När man sammanställer balansräkningen i sin årsredovisning kan det hända att skatteskulder, momsskuld, eller motsvarande fordringar blir negativa.

Det finns ett antal olika "allmänna kvittningsförutsättningar", varpå alla måste vara uppfyllda för att kvittning ska vara möjligt. Kvittningsförutsättningarna är följande: Motfordran ska vara gällande, d.v.s. kunna indrivas vid domstol.